SKOROKHODOV, M. “THE LAST JUDGEMENT NOTION IN WORKS BY V. BRUSOV: ORIGIN AND INCARNATION”. Brusov Readings, Mar. 2019, pp. 133-46, doi:10.31377/brus.v0i0.369.