SKOROKHODOV, M. “BRUSOV – A GYMNASIUM PUPIL: ABOUT THE ORIGINS OF THE POET’S IMAGE SYSTEM”. Brusov Readings, Nov. 2018, pp. 239-51, doi:10.31377/brus.v0i0.247.