MOLODIAKOV, V. (2019) “«V. BRUSOV REPRESENTS A NEW TYPE OF A LYRIC POET IN RUSSIAN LITERATURE»: LEONID DOLGOPOLOV ABOUT VALERY BRUSOV”, Brusov Readings, pp. 456-464. doi: 10.31377/brus.v0i0.394.