SKOROKHODOV, M. (2019) “THE LAST JUDGEMENT NOTION IN WORKS BY V. BRUSOV: ORIGIN AND INCARNATION”, Brusov Readings, pp. 133–146. doi: 10.31377/brus.v0i0.369.