SKOROKHODOV, M. (2018) “BRUSOV – A GYMNASIUM PUPIL: ABOUT THE ORIGINS OF THE POET’S IMAGE SYSTEM”, Brusov Readings, pp. 239–251. doi: 10.31377/brus.v0i0.247.