SKOROKHODOV, MAXIM. 2019. “THE LAST JUDGEMENT NOTION IN WORKS BY V. BRUSOV: ORIGIN AND INCARNATION”. Brusov Readings, March, 133-46. https://doi.org/10.31377/brus.v0i0.369.