SKOROKHODOV, MAXIM. 2018. “BRUSOV – A GYMNASIUM PUPIL: ABOUT THE ORIGINS OF THE POET’S IMAGE SYSTEM”. Brusov Readings, November, 239-51. https://doi.org/10.31377/brus.v0i0.247.