MOLODIAKOV, V. (2019). Ā«V. BRUSOV REPRESENTS A NEW TYPE OF A LYRIC POET IN RUSSIAN LITERATUREĀ»: LEONID DOLGOPOLOV ABOUT VALERY BRUSOV. Brusov Readings, 456-464. https://doi.org/10.31377/brus.v0i0.394