KISLOVA, L., & VETOSHKINA, M. (2019). TRADITIONS OF POETRY AT THE TURN OF THE CENTURY – AT THE TURN OF THE CENTURY: NIKOLAY GUMILYEV – VERA POLOZKOVA. Brusov Readings, 365–375. https://doi.org/10.31377/brus.v0i0.387