[1]
SKOROKHODOV, M. 2019. THE LAST JUDGEMENT NOTION IN WORKS BY V. BRUSOV: ORIGIN AND INCARNATION. Brusov Readings. (Mar. 2019), 133–146. DOI:https://doi.org/10.31377/brus.v0i0.369.