VITKOVSKAYA, LEOKADIYA, and IGOR GOLOVCHENKO. 2019. “V. BRUSOV AND O. MANDELSTAM ABOUT THE POETRY OF ARMENIA: LINGUO-COGNITIVE ASPECT”. Brusov Readings, March, 205-15. https://doi.org/10.31377/brus.v0i0.375.