VITKOVSKAYA, L., & GOLOVCHENKO, I. (2019). V. BRUSOV AND O. MANDELSTAM ABOUT THE POETRY OF ARMENIA: LINGUO-COGNITIVE ASPECT. Brusov Readings, 205-215. https://doi.org/10.31377/brus.v0i0.375